Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου"

ΝΕΟ! ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εξασφαλίζει:

- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα («Master of Arts (MA) στην ειδίκευση «Αξιολογική Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική» («Axiological Psychosocial Counselling») του ΠΜΣ «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου» (ΕΚΠΑ)

- Πιστοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ως εκπαίδευσης κορμού* στην «Αξιολογική Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική» από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ) και την European Association for Counselling (E.A.C)

* Η ανωτέρω πιστοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος το οποίο αποδίδει 120 ECTS (450 ώρες εκπαίδευσης), δίνει σε όσους το επιθυμούν την ευκαιρία ολοκλήρωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης που απαιτείται προκειμένου να μπορούν να εργασθούν ως Σύμβουλοι Ψυχοκοινωνικής Υγείας | Περισσότερα

- Πρόγραμμα Σπουδών και Διδακτικό Προσωπικό

- Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

- Πληροφορίες:

(+30) (+30) 210 727 5812, 697 820 5352, 694 630 3954, matheology@soctheol.uoa.gr, http://matheology.soctheol.uoa.gr/.

- Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται καταβολή διδάκτρων  600 ευρώ για καθένα από τα τέσσερα εξάμηνα του ΠΜΣ.

- Το 1ο Εξάμηνο του ΠΜΣ είναι εαρινό και ξεκινά κατά κανόνα τέλη Φεβρουαρίου / αρχές Μαρτίου.

- Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  Από 19 Σεπτεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2022 [ΠΑΡΑΤΑΣΗ] αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr/

- Αναλυτικές οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: Μετάβαση στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr/ > σύνδεση με κωδικούς TAXIS NET > Νέα αίτηση > 05. Αίτηση Yποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών > Συμπλήρωση στοιχείων > Στο πεδίο ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ συμπληρώνετε "ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ" >  Η ανάρτηση δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική μόνο όταν υπάρχει ένδειξη με κόκκινο αστερίσκο > Προεπισκόπηση > οριστική υποβολή. Ασφαλής φύλαξη του αριθμού πρωτοκόλλου (ΑΠ) της υποψηφιότητάς σας.

- Χρήσιμο λογισμικό: Εφόσον χρειαστεί να ενοποιήσετε αρχεία .pdf πριν την ανάρτησή τους στο σύστημα προτείνουμε τη χρήση της δωρεάν πλατφόρμας https://www.ilovepdf.com/ > merge pdf (για ενοποίηση) ή > compress .pdf (για μείωση μεγέθους). Ομοίως στην περίπτωση φωτογραφιών και εικόνων https://www.iloveimg.com/.