Π.Μ.Σ. "Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου"

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου» είναι η διεπιστημονική μελέτη του κλάδου της Κοινωνικής Θεολογίας σε συνδυασμό με τη μελέτη γνωστικών αντικειμένων των Επιστημών του Ανθρώπου. Σκοπός του Π.Μ.Σ.  είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της διεπιστημονικής έρευνας στον κλάδο της Κοινωνικής Θεολογίας και γνωστικών αντικειμένων των Επιστημών του Ανθρώπου.