ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ Π.Μ.Σ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" (Φ2022)

Δικαιούχοι απαλλαγής από την καταβολή μεταπτυχιακών τελών φοίτησης, με εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, στο πλαίσιο του ν. 4485/2017 και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με απόφαση της 11ης/11.05.2022 Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

- Κριτήρια επιλογής

Δικαιούχοι Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου»

1.   Α.Π.: 25802/15.03.2022
2.   Α.Π.: 22108/04.03.2022
3.   Α.Π.: 25438/15.03.2022
4.   Α.Π.: 23169/09.03.2022
5.   Α.Π.: 22315/07.03.2022

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Γεώργιος Ν. Φίλιας